my e-mailaddress

minimumloon@hotmail.com

Als iemand geïnteresseerd is in een van mijn miniaturen, mail me dan hierover.
If someone is interested in one of my miniatures, feel free to email me.


maandag 20 november 2017

Veiligheidshelm nodig…? / Safety helmet needed…?

 

Mijn oude badkamer was toe aan een renovatie, dat karwei vond dus afgelopen week plaats.  Maar ondanks alles heb ik toch nog iets in mini kunnen afwerken.
Tijdens het sloopwerk had ik nog nèt geen veiligheidshelm nodig, maar anderszins had ik er wel eentje kunnen gebruiken. Wil je weten wanneer?
Nou, het schijnt dit jaar een goed eikeljaar te zijn, want tijdens mijn wandelingen van de afgelopen weken overkwam het mij geregeld: vallende eikels op mijn hoofd. Een veiligheidshelm dragen zou niet overbodig zijn, want die vallende eikels doen knap zeer ;)!

My old bathroom was urgently in need for a renovation, so this enormous job took place in the past week. But despite all I've finished something in miniature yet.
During the demolition work I fortunately didn't need a safety helmet, but  in  an other way I could have used one. Do you want to know when?
Well, here, in The Netherlands, it seems that this year is a good year for acorns, because during my walkings of the past few weeks, it regularly happened to me: falling acorns on my head. Wearing a safety helmet would be a good thing to do, because those falling acorns can hurt you quite hard ;)!

(internetfoto van 'n takje van de echte zomereik) 
(internet picture of a branch of the real Dutch summer oak)

Tijdens de laatste miniaturenshow in Arnhem vroeg iemand mij of ik ook een miniatuur eikentakje (Quercus robur, of zomereik) met veel eikeltjes kon maken. Voor mij waren deze vallende eikels dus een prima inspiratiebron, want nu hoefde ik niet een eikenboom in te klimmen ;).
Hier is het resultaat…

During the last miniature show in Arnhem someone asked me if I could make a miniature oak tree branch (Quercus robur) with lots of tiny acorns. So, for me these falling acorns were a very good inspiration source, because now I didn’t need to climb into an oak tree ;).

This is the result…
De eikeltjes  van 2-3 mm grootte zijn gemaakt van Fimoklei.
The acorns are 2-3 mm long, they're made out of Fimo clay.


Je ziet het bijna niet maar aan deze takjes zitten samen meer dan 24 miniatuur blaadjes en ongeveer 15 eikeltjes, als ik ze tenminste allemaal geteld heb ;).

You can’t nearly see it, but together they have more than 24 miniature leaflets at these small branches and about 15 tiny  acorns, at least if I've counted them all ;).


Voor een mooie foto heb ik naar een kapje van de Nederlandse Zomereik gezocht, zodat je het verschil kunt zien van een eikel in het echt is en hoe klein ze in 1:12 zijn.

For a nice picture I’ve looked for a acorn cap of the Dutch Summer oak, so you can see the difference of an acorn is in real life and how tiny they are in 1:12.Dezelfde foto met én zonder loep…
The same picture with and without a magnifier…
De 1:1 eikel op bovenstaande foto's is van de Amerikaanse Eik, die veel korter en breder zijn dan die van de Nederlandse Zomereik. Na droging heb ik deze eikel doormidden gezaagd, voordat ik deze foto's heb gemaakt.

This 1:1 acorn on the above pictures is from the American Oak, who are much shorter and wider than those of the Dutch Summer Oak. After drying, I've sawn this acorn in halves before I took these pictures.

De groene blaadjes hebben een blauwe waas, in het echt zie je dat niet. 
Dit komt door het weinige daglicht op deze donkere novemberdagen.
Hartelijk dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week gewenst!

The leaves have a very blue-toned color, in reality you don't see it. 
It's from the very poor daylight on these dark days in November.
Thank you for your nice comments, I wish you all a nice week!

Ilona

maandag 13 november 2017

Een uitstapje naar een andere schaal / A trip to another scale

Afgelopen voorjaar vroeg iemand mij of ik misschien ook planten in de schaal 1:6 maakte, waarop ik antwoordde dat ik het wel eens zou willen proberen. Je zou denken dat het maken van planten in deze grotere schaal met bloemenzijdepapier gemakkelijker zou zijn, maar dat is het niet. Dat komt omdat het zijdepapier nogal kwetsbaar is, als je het voor 'n grotere oppervlakte gebruikt én je kunt veel meer details van de bloem/plant zien, dus moet je die ook toevoegen.
Na tal van pogingen, die allemaal in de prullenbak eindigden, verloor ik de moed een beetje. Na de show in september ben ik er nog eens voor gaan zitten en na wat experimenteren met bloemenzijdepapier lukte het me wel :)!
Dit is het resultaat, te zien op de volgende foto’s, met de klok mee draaiend…

Last spring someone asked me if I could make plants in scale 1:6, whereon I answered that I'd never done this before, but that I always could give it a try. You should think that making plants in this much bigger scale with silk paper is easier than in 1:12 scale, but that's not the case. That's because silk paper is quite vulnerable, when you use it for a larger surface AND you can see alot more of the details of the flowers/plant, so you have to add them too. 
After several attempts, which all ended up in the trash bin, I lost a bit of my courage. After the show in September I took more time for experimenting with silkpaper and this time I managed to do it :)!

This is the result, shown on the following pictures, it's turning clockwise……en als laatste gezien van bovenaf :)
…and lastly seen from above :)


Alle bloemen en blaadjes zijn met de hand geknipt en ingekleurd.
All of the flowers and leaves are cut by hand and colorised.


En omdat ik geen bloempotten voor deze plant had (grotere schaal), heb ik mijn opdrachtgever voorgesteld om een stukje drijfhout te gebruiken. Na zijn toestemming heb ik wat echt drijfhout ingekort met de zaag, want het 1:1 stuk drijfhout was te groot en ik heb het ook gebruikt om een stabiele basis te hebben.

And because I had no flower pots for this plant (bigger scale) I suggested to my client to use a piece of driftwood. After his approval I’ve shortened with a saw a piece of real driftwood, because this RL piece of driftwood was too large and I've also used it for having a steady base.


Ook heb ik wat groen mos en luchtwortels aan de orchidee toegevoegd.
I’ve added a bit of green moss and aerial roots to the orchid.


Zolang het nog niet echt gevroren heeft, worden we hier nog steeds verwend met de meest mooie paddenstoelen ;).
Dank voor jullie fijne reacties, een hele fijne week toegewenst!

As long as there’s no night frost, we’re still spoiled here, in The Netherlands, with the most beautiful mushrooms ;)!
Thank you for your nice comments, have a nice week!

Ilona

maandag 6 november 2017

Gewoon van een beetje katoenpluis / Just of a bit of cotton fluff

Foto’s zijn van echte katoenbloemen (internet) 
Pictures are of real cotton flowers (internet)

Afgelopen voorjaar, tijdens mijn bezoek aan het tuincentrum, vond ik een 'eenzame' tak van de gedroogde katoenplant en daarmee begon het: mijn zoektocht naar hoe ik dat kon namaken in miniatuur ;)!

Last spring, during my visit at the garden centre, I found one 'lonely' branch of a dried cotton plant and with that it started: my search for finding out how to make one in miniature ;)!


Na mijn eerste pogingen kwam het tijdens een opruimbeurt van mijn werktafel in een hoekje terecht en heb ik er helemaal niet meer aan gedacht. Tot ‘n paar weken geleden, nadat ik het terug vond en het weer opgepakt heb.

After my first attempts it got lost in a corner during a thorough cleanup of my work table and I didn't think about it anymore. Until a few weeks ago, after I re-found it and I've worked on it again.

Vaas is gemaakt door Elisabeth Causeret
Vase is made by Elisabeth Causeret

Voor het katoenpluis heb ik wat van het echte pluis gebruikt, al was het alleen al voor de kleur. Je zou katoenen watten kunnen gebruiken, maar daavan is de kleur veel te helder wit.

For the cotton fluff I've used somewhat of the real fluff, because of the color. You could use cotton wool for this purpose, but the color of it is much too bright white.


Het moeilijkste was het maken van de aparte ‘bolletjes’ (2-3 mm), die samen het bloemhoofd vormen. Ik denk dat het me gelukt is…?

The most difficult part was the making of the single ‘little balls’ (2-3 mm),who are forming together the flower head. I think I succeeded…?Kan is gemaakt van Elisabeth Causeret / Jug is made by Elisabeth Causeret
En het leukste is natuurlijk om na het maken met wat bloemen/planten samen te kunnen 'spelen', is het niet ;O?
Sorry, voor de mindere kwaliteit van bovenstaande foto’s, het gaat inmiddels aardig richting de winter, dus heb ik minder daglicht om mooie foto’s te kunnen maken.

And the nicest thing, of course, is after the making to play a bit with some of the flowers/plants together, isn’t it ;O?
Sorry, for the poor quality of the above pictures, but here, in The Netherlands, we are heading to the winter, so I have less daylight for making good pictures.


Hartelijk welkom aan mijn nieuwe volger, iedereen bedankt voor jullie fijne reacties.
Fijne week allemaal!

A warm welcome to my newest follower, thank you for your nice comments.
Have a nice week!

Ilona

maandag 30 oktober 2017

Reuzenberenklauw / Giant Hogweed


De reuzenberenklauw werd in de 19e eeuw als tuinplant in Europa geïntroduceerd. Zie hier, voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzenberenklauw
Inmiddels komt deze exotische plant veel voor, ook hier in mijn omgeving. Maar omdat het géén inheemse plant is, wordt er ook al begonnen met het verwijderen ervan door hem om maaien vóórdat hij gaat bloeien.

In the 19th century the Giant Hogweed is introduced in Europe. See here, for more information: https://en.wikipedia.org/wiki/Heracleum_mantegazzianum
Meanwhile, this exotic plant has become also very common, also in my region. But since it's not an native plant, people are also beginning to remove it, by mowing before it's going to bloom.In juni van dit jaar ben ik begonnen met het maken van een Reuzenberenklauw in miniatuur, er was wat denkwerk voor nodig om te zien hoe ik die schermbloemige plant kon maken. Toch denk ik dat ik erin geslaagd ben hem te maken, wat vinden jullie ervan…?

Last June I’ve started making the Giant Hogweed in miniature, I needed alot of time for thinking of how to make this umbellifer plant. Still, I think that I succeeded to make it, what do you think…?En als je de Reuzenberenklauw in het najaar ziet staan (zonder hun bloemen en blad) in de bermen en langs de randen van weilanden. Dan kan de plant een decoratieve functie hebben, maar pas op: ze zijn gevaarlijk bij aanraking (zie de informatie in de link hierboven)!!
Ik had voor de DHN-show een gedroogde berenklauw gemaakt, maar vergeten hier op mijn blog te laten zien. Aangezien die is vekocht, heb ik nu een nieuwe gemaakt, dus hier is het.

And if you see the Giant Hogweed in autumn, than they're standing along the roads and the edges of the meadows (without their flowers and leaves). Than the plant can have a decorative function, but take care: they’re dangerous by touching them (see the information in the above mentioned link)!!
For the last DHN-show I’ve made a dried Giant Hogweed, but I forgot to show it here on my blog. Since it was sold, I’ve now made another one, so here it is.


Die kleine vertakkingen in het bloemhoofd  waren een crime om te knippen, ze zijn ongeveer 2 mm lang, maar het hoort nu eenmaal bij deze plant...

Those branchy parts in the flowerhead were difficult to cut, they’re just about 2 mm long, but it belongs to this plant so...
Intussen heb ik mijn miniatuur tuinbank met krijtverf veranderd in een verweerde tuinbank met groenige aanslag van mos.....en een stukje kauwgum eronder ;).

Meanwhile, I’ve changed my mini garden bench with chalk paint, in a weathered garden bench with green touch of moss......and a piece of chewing gum at the underisde ;).


Samen in een pot met een paar kalebassen erbij in een herfsttafereel
Together in one pot with a few gourds in a autumn scene


Als laatste heb ik een stukje drijfhout bewerkt om het in miniatuur te kunnen gebruiken, maar daarover vertel een andere keer meer ;).
Dank voor jullie reacties en allemaal een fijne week gewenst en voor wie Halloween viert: 
Happy Halloween!

Finally, I’ve edited a piece of driftwood for using it somehow in miniature, but I will tell you more about it another time ;).
Thank you for your kind comments, I wish you all a nice week and for them, who celebrate: 
Happy Halloween!

Ilona

dinsdag 24 oktober 2017

Gedroogde dadeltak / Branch with withered dates of the date palm treeAl een poos wilde ik eens proberen om zo’n mooie gedroogde dadeltak te maken in miniatuur, maar ik moest wachten totdat het oktober was. Volgens mijn bloemist kreeg hij dan de trossen met onrijpe dadels geleverd. Dus begin oktober was het eindelijk zover en ik heb er eentje gekocht.

 Since a while I wanted to make a branch with withered dates from the date palm (I hope the translation is right??) in miniature, but I had to wait until it was October. According to my florist he than got bunches with unripe green dates. So, at the beginning of October, finally I was able to buy one.


De dadels waren onrijp dus fris groen van kleur en de tak had een mooie Napels gele kleur 
(sorry, voor de wazige foto, het was de enige die ik hiervan heb).


The dates were unripe thus they had a fresh green color and a branch in a beautiful Naples yellow color (sorry, for the blurry picture, it was the only one I have of it).


In amper een week tijd verkleurde de tros naar een soort taupe/bruingrijze kleur en ben ik begonnen met het maken ervan in miniatuur, op onderstaande foto kun je mijn allereerste poging zien:

In just only one week time the bunch discolored into a sort of taupe/brown greyish color and I started making it in miniature, on the next picture you can see my very first attempt:


Albast schaal is gemaakt door Gerrit van Werven, website: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/
The albast bowl is made by Gerrit van Werven, website: http://www.miniatuurdraaiwerk.nl/


Oude, gebarsten kalebassen zijn door mij gemaakt, van Fimoklei
Old, cracked gourds are, made by me, out of Fimo clay

Maar ik was niet tevreden met het resultaat: het leek meer op een geklonterde tros balletjes, dus opnieuw een aantal pogingen gewaagd. Uiteindelijk was ik tevreden en hier is het resultaat…

But I was not satisfied with the result because the whole just looked like a cluttered bunch of tiny balls, so I did some more trials. Finally I was satisfied and this is how it looks now…
Hier is de werkelijke kleur goed te zien, op de andere foto's lijken de dadels veel te blauw. 
Paarsblauw is namelijk een erg moeilijke kleur om te fotograferen, meestal lukt dat zoals hierboven wel bij fel zonlicht. Maar helaas was het hier vandaag veel te donker om dat te herhalen, dus sorry, voor de kleur op de volgende foto's van de dadeltakken op een stukje drijfhout...

Here, at the above picture, you can see the actual color, at the other pictures the color of the palm dates look way too blue. Blue purple is namely a very difficult color in photographing, but it works mostle well at bright sunlight. But today it was unfortunately way too dark to repeat this again, so, sorry for the color at the following pictures of the branches with dates on a piece of driftwood...

Ik heb heel dun draad gebruikt om de balletjes aan vast te lijmen en ze dan een voor een te schilderen, daardoor kan de tros nog ietsje ‘buigen’. Dat dunne draad is handig om het geheel over de rand van een kom/schaal te kunnen draperen.

I’ve used very thin thread for glueing on the tiny balls and I than painted them (one by one), therefore the bunch can ‘bend’ a little bit. Using thin thread will be handy for draping the bunch over the edge of a bowl, or plate.

prachtige herfstkleuren / beautiful autumn colors

Hier zijn de herfstdagen al echt korter aan het worden, dus krijgen we weer meer tijd om miniaturen te maken J!

Here, in The Netherlands, the autumn days are becoming shorter, so we’re getting more time for making miniatures J!

Ilona